TR
TR
×

PANDEMİYLE BİRLİKTE YERELDEN KÜRESELE YABANCILAŞMAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK: TEORİDEN UYGULAMAYA YENİ NORMAL

PANDEMİYLE BİRLİKTE YERELDEN KÜRESELE YABANCILAŞMAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK: TEORİDEN UYGULAMAYA YENİ NORMAL
27-28 MAYIS 2021, ONLINE


BİLDİRİ ÇAĞRISI


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (ASU) İktisadi, İdari ve Soysal Bilimler Fakültesi, Emirlikler Amerikan Üniversitesi (AUE) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) ortaklığında, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (AUC), Transnational Press London (TPLondon), Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (UDSR/DURS), Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖÇAR)’ın destekleriyle “Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek: Teoriden Pratiğe Yeni Normal Sempozyumu” 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi platformda gerçekleşecektir.


Covid-19 krizi yaşattığı tüm dehşetle birlikte insanlığın kendi üzerinde düşünmek, gelmiş bulunduğu noktayı değerlendirmek için de, gecikmeli olsa bile bir imkan sunuyor. Kendimizi çok kısa bir süre içerisinde ihtiyacımız olan nesnelere ulaşıp ulaşamayacağımız, işimizi kaybedip kaybetmeyeceğimiz ya da özgürlüklerimizi elimizde tutup tutamayacağımız hakkında kaygılanır bulduk.


Kelime anlamı itibarı ile yabancılaşma bir şeyin veya kimsenin başka bir şeyden veya kimseden uzaklaşması, başka bir şeyle veya kimseyle olan fonksiyonel veya anlamsal paylaşımının sona ermesi durumunu ifade etmektedir (S.L.Halleck). Kültürel yabancılaşma, mesleki yabancılaşma, dinsel yabancılaşma gibi farklı yabancılaşma biçimleri de günümüzün aktüel konularındandır. Pandemi ile birlikte farklı yabancılaşmaları da tanımlamamız gerektiği aşikârdır.


Dünya nüfusunun tamamıyla birlikte hepimiz için uzun süreli izolasyonla ilişkili olumsuz duygular ve deneyimlerin yaşandığı ve yeni normalin inşa edildiği bir süreç yaşandığı ileri sürülüyor. Sosyal mesafe ve kapanma tedbirleri çalışanları evden çalışmaya zorluyor, eğitim hayatının eve taşınmasıyla birlikte her kuşaktan insan sosyal ilişkilerinden soyutlanıyor.


Covid-19 salgını birçok insanı uzun zamandır ya da hiç olmadığı kadar yalnız bırakmıştır. Aynı şekilde, kurumlar, insanların yabancılaşma sürecini önleyebilecek tedbirlerde yetersiz kalıyor. Salgının küresel olarak deneyimlenmesindeki ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıkları vurgulayan günümüzde, yerelleştirmeye ve kültürlerin yerel ve küresel aktörler tarafından yeni normalin yeni tanımlarına odaklanan yeni yaklaşımlara olan ihtiyacı vurgulamak önemlidir.


İklim krizinin, ekonomik çöküşün ve Covid-19’un bize gösterdiği şey doğa ile kurduğumuz ilişkiyi acilen yeniden tanımlamamız ve üretim-tüketim biçimimizi belirleyen toplumsal güçlerin, tahripkâr olmayan yaklaşımlara yöneltilmesidir. Aksi takdirde, dünyada insan yaşanabilirliğini tehdit eden fiziki sorunlara sosyal krizlerin eklenmesi kaçınılmaz olacaktır.


Yeni sürecin yarattığı yabancılaşmayla birlikte, melezleşme sürecini yeniden inşa etmek, küresel ve yerel arasındaki kültürel karşılaşmalara alternatif yaklaşımları anlamaya katkı sunmak bu sempozyumun en temel amaçlarındandır.


Melezlik, ulus devletler, ulus ötesi hareketler ve küreselleşme bağlamlarında bireysel, siyasi, dini, kültürel ve sanal alanlarda seyahat eden kurumlar ve kimliklerle ilişkilendirilmektedir. Aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde yabancılaşma ve yeni normali yeniden tanımlamaya, sempozyuma interdisipliner bir bakış açısıyla teorik ve ampirik katkılar sunmaya davet ediyoruz.


Kongrede sunulması planlanan konular başlıklar aşağıda verilmiştir. Kongrenin genel çerçevesi ile uyumlu olması koşuluyla farklı konular da sunulabilir. Sempozyum bildiri ve sunum dili Türkçe ya da İngilizce olarak belirlenmiştir.


Başlıklar


• Birlikte iyileşmenin bir yolu olarak küreselleşme

• Çevre krizinden sağlık krizine: pandemi

• Dijital Dönüşüm sürecinde marka İletişimi

• Dijital dönüşüm ve yeni kamusal alan

• Dijital kent hakkı ve sosyal hareketler

• Ebeveyn yabancılaşması

• Ekonomik ve sosyal durgunluk

• Gıdadan petrole tekelleşme

• Günlük hayatın dijitalleşmesi

• Kamu diplomasisi

• Katılımcılık, yerel ve küresel demokrasinin geliştirilmesi

• Küresel dünyada 'ötekilik'

• Küresel ve yerel işbirliği ve organizasyonlar

• Pandemi psikolojisi

• Pandemide nüfus hareketleri

• Pandemi ortamında çevirinin dönüşümü ve rolü

• Pandeminin eğitim üzerindeki etkileri

• Pandeminin güvenlik politikalarına etkisi

• Pandemide kadınlar

• Pazarlamada dijital dönüşüm

• Sosyal sınıflar ve pandemi

• Tarihi salgınlardan Covid-19'a

• Uluslararası dolaşım özgürlüğü ve sağlık güvenliği

• Yabancılaşma ve kriz yönetimi

• Yabancılaşmanın edebiyat ve sinemaya yansımaları


Sempozyum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dalaman, ASU, banudalaman@ayvansaray.edu.tr


Sempozyum Sekretaryası

Efe Genç, ASU

Arş. Gör. Bahşende Çoban, ASU

Arş. Gör. Berna Uysal, ASU

Arş. Gör. Emir Bostancı, ASU

Arş. Gör. Gizem Baki, ASU

Arş. Gör. Muhammet Özcan, ASU

Arş. Gör. Neslihan İçin, ASU

Arş. Gör. Ramazan Bilge, ASU

Arş. Gör. Sevdiye Kemik, ASU


Sempozyum Sekretaryası İletişim Bilgileri


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tel: +90-532-528 28 40

E-posta: sympandemic21@ayvansaray.edu.tr

Sympozyum Website: www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/sympandandemic21/105623